Regulamentul oficial al campaniei promoționale “TV Satelit și Gorenje îți aduc premii pentru casa ta”

Regulamentul oficial al campaniei promoționale “TV Satelit și Gorenje îți aduc premii pentru casa ta”

de Redactia Tvmania

BAUER MEDIA SCS J/40/17404/2007 RO 22424325 Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6 Sector 2, Bucuresti Tel.: +40-21-20 30.948

Regulamentul oficial al campaniei promotionale
“TVSatelit si Gorenje iti aduc premii pentru casa ta”
Campania promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 14.03.2015–25.04.2015

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “TVSatelit si Gorenje iti aduc premii pentru casa ta „este organizata de
BAUER MEDIA SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie
Pompeiu, Nr. 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J/40/17404/2007, cod fiscal RO
22424325, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 10657/2011 (denumita în continuare
“Organizator” sau “BAUER MEDIA SCS”).

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si
obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament
(„Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe
perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.tvmania.ro. Regulamentul este disponibil, în mod
gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului BAUER MEDIA SCS; Bd. Dimitrie Pompeiu, nr
6, sector 2, Bucuresti.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si
dreptul de a suspenda si/sau înceta desfasurarea Campaniei, cu conditia înstiintarii prealabile a
participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin
întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari
vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.tvmania.ro.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala “ TVSatelit si Gorenje iti aduc premii pentru casa ta” este organizata în
conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage
răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date
eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala „“TVSatelit si Gorenje iti aduc premii pentru casa ta”este organizata si se
desfasoara pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament
Oficial.

Campania promotionala „“TVSatelit si Gorenje iti aduc premii pentru casa ta”se desfăşoara, in
editiile TVSatelit nr 6 din 14 martie, nr 7 din 28 martie si respectiv nr 8 din 11 aprilie, iar castigatorii
vor fi publicati in editia 10 din 9 mai 2015.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala “TVSatelit si Gorenje iti aduc premii pentru casa ta”este deschisa tuturor
persoanelor fizice cu resedinta în România, cu vârsta de cel putin 18 ani, împliniti pâna la data
începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta
Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament
Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala “TVSatelit si Gorenje iti aduc premii
pentru casa ta”angajatii si/sau colaboratorii BAUER MEDIA SCS, precum si rudele acestora pana la
gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice,
în care BAUER MEDIA SCS detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura
acestuia, precum si angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale BAUER MEDIA
SCS si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte
prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se
considera acceptarea automata a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei BAUER
MEDIA SCS si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe site-ul promotiei www.tvmania.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui
solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: BAUER MEDIA SCS; Bd. Dimitrie
Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
-sa achizitioneze TVSatelit editiile din 14 martie, 28 martie si 11 aprilie
Modalitate de participare:

Pentru a se inscrie in concurs participantul trebuie sa trimita cele 3 taloane publicate in cele 3 editii din
TVSatelit din 14 martie, 28 martie si 11 aprilie intr-un plic, pana la data de 23 aprilie 2015
Se va specifica pe plic concursul pentru care participa
Obligatoriu ca plicul sa contina cele 3 taloane completate cu nume, prenume, adresa completa, telefon,
varsta si profesie.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile acordate în cadrul prezentei campanii promotionale sunt:

Tip premiu Numar premii
masina de tocat carne 2
combina frigorifica 1
aspirator 1
storcator fructe 1
fier de calcat 2
mixer vertical 3
blender 3
grill 1

În cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor sau
schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI TRAGEREA LA SORTI

Participantii pot trimite plicurile in perioada:
– 11 aprilie -22 aprilie

Publicarea castigatorilor in editia nr. 10 din 9 mai

Castigatorii isi pot revendica premiu in maxim 30 de zile de la publicare acestora in TVSatelit

Castigatorii premiilor isi vor primi premiile in termen de 30 de zile de la revendicare. Adresa la care se
vor expedia premiile va fi indicata de catre castigatori in momentul in care suna sa isi revendice
premiul.

La tragerea la sorti se inscriu toti participantii care au trimis email complet cu toate datele cerute.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA
PREMIILOR

Anuntarea câstigatorilor

În cazul în care unii dintre câstigatorii premiilor nu si-au revendicat premiul în 30 de zile de la
publicarea acestora in TVSatelit, acestia isi vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. Premiile
nerevendicate la timp nu vor fi reportate si raman in posesia Organizatorului.
Organizatorul campaniei nu îsi asuma raspunderea pentru numerele de telefon invalide înscrise în
campanie.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform
caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui
Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai
raspunde de integritatea si calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile
stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând
drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau
plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce
premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si
cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru pierderile, întârzierile plicurilor expediate de catre participanti

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor
existente.

SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoana lipsita de
capacitate de exercitiu, sau persoana în imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este îndreptatita sa
intre în posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al
oricarei alte persoane împuternicite în acest sens.
În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoana cu capacitate de
exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prezentand acordul scris al
parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane împuternicite în acest
sens.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a premiului
reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum si de plata
oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la
terte parti.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

BAUER MEDIA SCS prelucreaza date personale în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de
operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului.
Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct
doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc în acest sens. Datele personale
colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor
în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Numele si prenumele
câstigatorului precum si premiile câstigate în cadrul campaniei vor fi publicate in revista TVmania.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la
informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si
dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va
transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre BAUER MEDIA SCS, cu sediul în Bd. Dimitrie
Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate
câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de
natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a
câstigatorului.

SECTIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau
printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în
vigoare a prezentului regulament si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile
contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta
Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti române competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:
BAUER MEDIA SCS, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, în termen de
maxim 3 (trei) saptamâni de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în
consideratie nicio contestatie.

Niculae Cristiana Elena
Brand Manager
TVmania si TVSatelit

VEZI PROGRAMUL TV
Program TV

PRO TV
 • 06:00 Ştirile Pro TV
  Ziua începe când Mihai Dedu şi Lavinia Petrea/Andreea Marinescu dau trezirea, Neti Sandu descrie şansele ca speranţele să prindă viaţă, când Florin Busuioc aduce...
 • 10:30 Vorbeşte lumea AP
  "Vorbeşte lumea" a pregătit subiecte interesante, pe care prezentatorul emisiunii, Cove, le va dezbate în direct, de luni până vineri. În ajutorul lui Cove, în platoul...
 • 13:00 Ştirile Pro TV
  În mijlocul zilei şi din mijlocul evenimentelor, reporterii transmit cele mai noi şi complete informaţii pentru Ştirile de la ora 13:00. Nevoia oamenilor de a fi...
 • 14:00 Lecţii de viaţă AP
  "Lecţii de viaţă" este o producţie de tip ficţiune, bazată pe situaţii şi întâmplări reale, din viaţa cotidiană a familiilor. Sunt prezentate diverse situaţii inspirate...
 • 15:00 La Măruţă AP
  Cătălin Măruţă a pregătit împreună cu echipa sa rubrici noi, filmări inedite, invitaţi cu poveşti surprinzătoare, dar şi subiecte ale momentului, exclusivităţi şi...
 • 17:00 Ştirile Pro TV
  Monica Dascălu vine în fiecare zi, de luni până vineri, începând cu ora 17:00, la pupitrul Ştirilor Pro TV pentru a coordona un tur de forţă prin toate colţurile...
 • 18:00 Ce spun românii
  Emisiunea prezentată de Cabral Ibacka este o competiţie amuzantă între două familii, care concurează pentru a câştiga premii substanţiale. Atmosfera din platou este...
 • 19:00 Ştirile Pro TV
  Andreea Esca vine în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 19:00, la pupitrul Ştirilor Pro TV pentru a prezenta principalele subiecte ale zilei. Realitatea...
 • 20:30 SuperStar România
  Ăsta-i spectacolul! Asta-i televiziunea! Iar acum e rândul tău să "Fii spectacol"! PRO TV aduce în România formatul, fenomen global, urmărit de peste 500 milioane...
 • 23:30 O tipă dezastru 15
 • 02:00 Pe bune!? AP
  Costi Diţă şi Cosmin Natanticu vor fi responsabili de buna dispoziţie din fiecare ediţie a emisiunii, împreună cu vedetele pe care le vor avea alături de ei în echipe.
 • 03:00 Las Fierbinţi 12
  Acţiunea se petrece în satul Fierbinţi, acolo unde existenţa locuitorilor se desfăşoară lent, într-un paradis rural care s-a adaptat, în stil pur românesc, la vremurile...
 • 04:00 Vorbeşte lumea AP
  "Vorbeşte lumea" a pregătit subiecte interesante, pe care prezentatorul emisiunii, Cove, le va dezbate în direct, de luni până vineri. În ajutorul lui Cove, în platoul...
 • Vezi tot programul zilei
Antena 1
 • 06:00 Observator
  Observatorul Antenei 1 este construit ca un jurnal de atitudine, în care subiectele mari, grave, naţionale contează şi nu suferă în competiţia cu soluţia facilă...
 • 08:00 'Neatza cu Răzvan şi Dani
  De luni până vineri, de la ora 8, Răzvan şi Dani îți dau Neatza la Antena 1! Alături de Nicolai Tand, Ramona, Florin Ristei și Cătălin Oprișan, ai 4 ore de bună...
 • 12:00 Observator
  Sub sloganul "Vezi ce trăieşti", Observatorul Antenei 1 trece într-o nouă etapă. Modificări majore vor avea loc atât la nivel vizual şi tehnic, cât şi la nivelul...
 • 14:00 Mireasa
  Dupã o binemeritatã pauză, în care şi-a dedicat timpul celor doi copii ai familiei, Simona Gherghe revine în forţă pe micile ecrane, într-un proiect cu totul nou...
 • 16:00 Observator
  Sub sloganul "Vezi ce trăieşti", Observatorul Antenei 1 trece într-o nouă etapă. Modificări majore vor avea loc atât la nivel vizual şi tehnic, cât şi la nivelul...
 • 16:30 Acces direct AP
  "Acces Direct", unul dintre formatele puternice ale după-amiezii, difuzat de luni până vineri, de la ora 17.00, îşi cucereşte telespectatorii cu subiecte inedite...
 • 18:00 Preţul cel bun
  "Prețul cel bun" ("The Price is Right") este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse...
 • 19:00 Observator
  Observatorul Antenei 1 este construit ca un jurnal de atitudine, în care subiectele mari, grave, naţionale contează şi nu suferă în competiţia cu soluţia facilă...
 • 20:30 X Factor
 • 23:15 eXtra Factor
  Ilona Brezoianu prezintă eXtra Factor, emisiunea din culisele sezonului 10 X Factor. Vrei să vezi cum arată o zi de filmare și ce fac jurații Delia, Florin Ristei...
 • 23:30 Asia Express AP
 • 03:30 Acces direct AP
  "Acces Direct", unul dintre formatele puternice ale după-amiezii, difuzat de luni până vineri, de la ora 17.00, îşi cucereşte telespectatorii cu subiecte inedite...
 • 05:00 Preţul cel bun
  "Prețul cel bun" ("The Price is Right") este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse...
 • Vezi tot programul zilei
Kanal D
 • 06:45 Ştirile Kanal D AP
  Ştirile Kanal D conectează zi de zi pe telespectatorii la realităţile sociale, economice, politice şi mondene, din perspectiva omului şi pentru omul obişnuit. Silvia...
 • 07:30 Teleshopping
  Emisiune în care sunt prezentate diferite produse în scopul vânzarii lor catre telespectatorii doritori, prin intermediul unei comenzi telefonice. Află care sunt...
 • 08:15 Pastila de râs AP
  Ce te faci dacă într-o zi obisnuită ţi se întâmpla ceva neobişnuit? Te-a enervat şeful/ şefa?... Nu iţi recomandăm antidepresive, ci mai degrabă o pastilă de râs...
 • 08:45 Teleshopping
  Emisiune în care sunt prezentate diferite produse în scopul vânzarii lor catre telespectatorii doritori, prin intermediul unei comenzi telefonice. Află care sunt...
 • 09:15 Povestea noastră AP
  Mulţi dintre telespectatori se vor regăsi în situaţiile comune sau mai puţin obişnuite cu care se confruntă protagoniştii şi vor avea bucuria să o reîntalnească...
 • 11:00 Puterea dragostei AP
  7 femei şi 7 bărbaţi vor locui separat, dar pot petrece opt ore pe zi împreună în Casa Dragostei, în afara acesteia ei neavând voie să se întâlnească. Întrebarea...
 • 12:00 Ştirile Kanal D
  Ştirile Kanal D conectează zi de zi pe telespectatorii la realităţile sociale, economice, politice şi mondene, din perspectiva omului şi pentru omul obişnuit. Echilibrata...
 • 13:00 În căutarea adevărului AP
  Ernest porneşte "În căutarea adevărului", la Kanal D! Îndrăgitul prezentator revine în casele telespectatorilor cu o nouă emisiune, "În căutarea adevărului", un...
 • 15:00 Teo Show AP
  Plină de energie şi de poftă de viaţă, Teo Trandafir, împreună cu Bursucu', le aduce telespectatorilor, cu umorul atât de apreciat de români, noi poveşti seducătoare...
 • 17:00 Puterea dragostei AP
  7 femei şi 7 bărbaţi vor locui separat, dar pot petrece opt ore pe zi împreună în Casa Dragostei, în afara acesteia ei neavând voie să se întâlnească. Întrebarea...
 • 19:00 Ştirile Kanal D AP
  Ştirile Kanal D conectează zi de zi pe telespectatorii la realităţile sociale, economice, politice şi mondene, din perspectiva omului şi pentru omul obişnuit. Silvia...
 • 20:00 Doctorul minune AP
  "Doctorul minune" este povestea emoţionantă a tânărului diagnosticat cu autism, care reuşeşte să facă adevărate minuni şi să salveze vieţi. Dr. Ali Vefa, un tânăr...
 • 22:30 Bravo, ai stil! AP
  "Bravo, ai stil! Celebrities" se pregăteşte să aducă în lumina reflectoarelor o noua generaţie de concurente, cunoscute deja publicului din România. Aspirantele...
 • 00:30 Ştirile Kanal D AP
  Ştirile Kanal D conectează zi de zi pe telespectatorii la realităţile sociale, economice, politice şi mondene, din perspectiva omului şi pentru omul obişnuit. Silvia...
 • 01:30 Puterea dragostei AP
  7 femei şi 7 bărbaţi vor locui separat, dar pot petrece opt ore pe zi împreună în Casa Dragostei, în afara acesteia ei neavând voie să se întâlnească. Întrebarea...
 • 04:30 Pastila de râs AP
  Ce te faci dacă într-o zi obisnuită ţi se întâmpla ceva neobişnuit? Te-a enervat şeful/ şefa?... Nu iţi recomandăm antidepresive, ci mai degrabă o pastilă de râs...
 • 05:00 În căutarea adevărului AP
  Ernest porneşte "În căutarea adevărului", la Kanal D! Îndrăgitul prezentator revine în casele telespectatorilor cu o nouă emisiune, "În căutarea adevărului", un...
 • Vezi tot programul zilei
VEZI PROGRAMUL TV
Program Cinema
RULEAZĂ ASTĂZI LA CINEMATOGRAFELE DIN
VEZI PROGRAMUL CINEMATOGRAFELOR